RADA PREVENCE

Složení rady prevence:

Vedoucí rady:
Křížová Blanka (Okrsek č. 7)

Členové:

 • Šelicha Vilém (Okrsek č. 2)
 • Knitl František (Okrsek č. 3)
 • Kohout Jiří (Okrsek č. 3)
 • Lánský Stanislav (Okrsek č. 5)
 • Navrátilová Radka (Okrsek č. 5)
 • Průžek František (Okrsek č. 5)
 • Červená Pavla (Okrsek č. 6)
 • Stehlík Karel (Okrsek č. 6)
 • Cerha Vít (Okrsek č. 7)

Požární prevence

Hlavním posláním požární prevence je vytvářet účinnou a společensky prospěšnou ochranu před vznikem požárů a jejich šířením.

Aplikace požární prevence nastavuje mechanismy, které povedou k tomu, aby se každý jednotlivec více zamýšlel nad svým chováním a uvědomoval si odpovědnost za svůj život a zdraví, a aby i provozovatel činnosti si uvědomil odpovědnost za bezpečí svých zaměstnanců.

Předcházení požárům a minimalizace škod, v případě jejich vzniku, představuje poměrně úzce vymezený okruh speciálních činností, které ale ve svém důsledku přímo zasahují do většiny oblastí lidské společnosti. Požár může vzniknout kdykoliv a kdekoliv. Nezávisle na chování člověka může docházet k požárům i vlivem přírodních jevů. S nadsázkou lze říci, že ve většině případů je vznik požáru předvídatelný. Statisticky řečeno, vzniká nejčastěji v důsledku lidského selhání, zejména nedbalosti. Nezanedbatelný podíl mají ale i úmyslně založené požáry.

Proto se zaměřte alespoň na pár možných preventivních kroků:

Vypalování porostů a trávy

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb., zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. a zákonem o myslivosti 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesto se tzv. stařina každé jaro vypaluje.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.

Pokud plánujete "pálení" (tzn. spalování látek přírodního původu na hromadě), které už svým rozsahem přerůstá běžné opékání buřtů, dejte o tom hasičům vědět.

Pokud někdo nahlásí na Vámi udané adrese požár, operační středisko před vyhlášením poplachu hasičům kontaktuje Vás. Dá se tak předejít mnoha nedorozuměním a zbytečným výjezdům.

Komíny a topidla

Dne 29. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška upřesňuje mimo jiné podmínky způsobu čištění, kontroly a revize spalinové cesty, stanoví lhůty pro čištění a kontroly spalinové cesty a uvádí vzory písemných zpráv o provedeném čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce)

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom písemný záznam.

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za 2 roky.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za 2 roky.

Mezi nejdůležitější změny patří také povinnost oprávněné osoby (kominíka) předat objednateli služby do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizi spalinové cesty.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Také zde hrozí možné sankce, které ukládá hasičský záchranný sbor kraje.

Koncepce a další materiály, videa můžete sledovat zde: https://www.hzscr.cz/clanek/prehled-rubrik-a-souvisejicich-odkazu.aspx

Seznam revizních techniků spalinových cest naleznete zde: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/

Akce pro rok 2022

 • Požární ochrana očima dětí
 • Školení preventistů