Prevence čištění komínů

08.09.2022

Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín

Topná sezóna oficiálně začíná přibližně už 1. října, nikdy není pozdě na to, aby komín prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si budeme jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Před samotným čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními minimálními lhůtami pro čištění spalinových cest (komínů) od spotřebičů paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami.

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněnou osobou - kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?

Je kouřovod řádně upevněn?

Není plášť spotřebiče nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Je komín na povrchu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a omítnutý?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od komína a tepelného zdroje?

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu.