Pozvánka na shromáždění

28.10.2022

V Praze dne 7. 10. 2022 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, výkonný výbor OSH Praha-východ svolává v souladu se Stanovami SH ČMS čl. 65 odst. 7. shromáždění představitelů sboru. Zasedáni Shromáždění představitelů sboru se bude konat dne 10. listopadu 2022 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti - 1. patro - Ohradní 26,Pruha 4 - Michle (bývalá budova výzbrojny Po). 

Návrh programu jednání : 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

2. Volba návrhové a mandátové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti VV OSH Praha-qýchodzarok2022 

4. Zprávy o činnosti odborných rad - budou součástí tištěných materiálů 

5. Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady 

6. Průběžné čerpaní rozpočtu2022 

7. Navýšení členských příspěvků od 1.2023 8. Návrh rozpočtu na rok 2023 9. 

Diskuse, příspěvky hostů 

10. Usneseni a závěr 


Pozvánka na toto zasedáni platí pro starostu sboru nebo pověřeného zástupce. Účast v civilním oděvu. 

Za výkonný výbor OSH Zdenka Šindelářová, starosta OSH